English | Español | Hmoob

Muaj lub cib fim los tshawb tej ntaub ntawv txhawb kev nyeem ntawv, sau ntawv, hais lus, thiab mloog lus nyob ntawm no! Nias qhov kev txuas no kom coj koj mus cuag cov ntaub ntawv pab rau cag txuj kev kawm thiab txhawb kev kawm lus Askiv (ELD). Cov ntaub ntawv txhawb rau kev kawm hais ob yam lus thiab ntaub ntawv pab rau lwm yam lus tsis yog Askiv los muaj nyob rau ntawd tib si.

Nias cov npe ntawv (buttons) nyob saum toj sab laug no kom coj koj mus cuag cov ntaub ntawv txhawb kawm lus Askiv (ELD).

Nias cov nyias khawm (buttons) hauv qab no mus tshawb tej ntaub ntawv txhawb kev nyeem ntawv, sau ntawv, hais lus, thiab mloog lus!

Grades 3-6

Grades 7-12

Dual Language Immersion Spanish

Dual Language Immersion Hmong

Back to top